Dịch vụ

Dịch vụ GIS: Số hóa dữ liệu, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, thiết kế Geodatabase...

Đào tạo GIS, GPS

1. Tích hợp dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS:

 • Giới thiệu hệ thống định vị GPS;
 • Các kỹ thuật định vị GPS;
 • Lập kế hoạch định vị GPS;
 • Kỹ thuật trích xuất dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS.

2. Hệ tọa độ địa lý và kỹ thuật chuyển đổi hệ tọa độ địa lý:

 • Giới thiệu về hệ tọa độ địa lý;
 • Khái niệm cơ bản về hệ tọa độ địa lý, phép chiếu bản đồ;
 • Các thông số chuyển đổi hệ tọa độ của Việt Nam;
 • Kỹ thuật chuyển đổi hệ tọa độ HN72 sang VN2000, WGS84 sang VN2000 và ngược lại;

3. Thiết kế CSDL GIS và Chuẩn hóa dữ liệu GIS:

 • Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu GIS;
 • Quy trình thiết kế CSDL GIS;
 • Thiết kế CSDL GIS cho các chuyên ngành: Cấp Thoát nước, Điện, Viễn thông, Môi trường Đô thị…;
 • Chuẩn hóa dữ liệu GIS từ các nguồn AutoCAD, MicroStation, MapInfo, Excel…

4. Hướng dẫn biên tập và xuất bản bản đồ:

 • Thiết kế bản đồ chuyên đề;
 • Chuẩn bị CSDL GIS xây dựng bản đồ chuyên đề;
 • Biên tập và trình bày bản đồ chuyên đề.