Dịch vụ

Đào tạo GIS, GPS

1. Tích hợp dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS:rnGiới thiệu hệ thống định vị GPS;rnCác kỹ thuật định vị GPS;rnLập kế hoạch định vị GPS;rnKỹ thuật trích xuất dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS.

1. Tích hợp dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS:

 • Giới thiệu hệ thống định vị GPS;
 • Các kỹ thuật định vị GPS;
 • Lập kế hoạch định vị GPS;
 • Kỹ thuật trích xuất dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS.

2. Hệ tọa độ địa lý và kỹ thuật chuyển đổi hệ tọa độ địa lý:

 • Giới thiệu về hệ tọa độ địa lý;
 • Khái niệm cơ bản về hệ tọa độ địa lý, phép chiếu bản đồ;
 • Các thông số chuyển đổi hệ tọa độ của Việt Nam;
 • Kỹ thuật chuyển đổi hệ tọa độ HN72 sang VN2000, WGS84 sang VN2000 và ngược lại;

3. Thiết kế CSDL GIS và Chuẩn hóa dữ liệu GIS:

 • Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu GIS;
 • Quy trình thiết kế CSDL GIS;
 • Thiết kế CSDL GIS cho các chuyên ngành: Cấp Thoát nước, Điện, Viễn thông, Môi trường Đô thị…;
 • Chuẩn hóa dữ liệu GIS từ các nguồn AutoCAD, MicroStation, MapInfo, Excel…

4. Hướng dẫn biên tập và xuất bản bản đồ:

 • Thiết kế bản đồ chuyên đề;
 • Chuẩn bị CSDL GIS xây dựng bản đồ chuyên đề;
 • Biên tập và trình bày bản đồ chuyên đề.

Tất cả dịch vụ

Dữ liệu GIS

Cung cấp các dịch vụ: thu thập, xây dựng, thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý...
Read More

Đào tạo GIS, GPS

1. Tích hợp dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS:rnGiới thiệu hệ thống...
Read More

Tư vấn ứng dụng GIS

Tư vấn giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS System)
Read More

Tư vấn xây dựng SDI

Tư vấn xây dựng Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian
Read More