Dịch vụ

Tư vấn xây dựng SDI

Tư vấn xây dựng Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian

Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian (Spatial Data Infrastructure – SDI) được Hội đồng nghiên cứu quốc gia Hoa Kỳ đặt ra vào năm 1993 để biểu thị một khuôn khổ công nghệ, chính sách và sắp xếp thể chế cùng nhau tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo, trao đổi và sử dụng dữ liệu không gian địa lý và các nguồn thông tin liên quan trong cộng đồng chia sẻ thông tin. Một khuôn khổ như vậy có thể được triển khai trong phạm vi hẹp để cho phép chia sẻ thông tin không gian địa lý trong một tổ chức hoặc rộng hơn để sử dụng ở cấp quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. Trong mọi trường hợp, một SDI sẽ cung cấp một phương tiện tự động, được chấp thuận về mặt thể chế để đăng tải, khám phá, đánh giá và trao đổi thông tin không gian địa lý bởi những người sản xuất và người dùng thông tin tham gia.

SDI mở rộng hệ thống GIS bằng cách đảm bảo dữ liệu không gian địa lý và các tiêu chuẩn được sử dụng để tạo các bộ dữ liệu và chính sách có thẩm quyền hỗ trợ nó.

Với kinh nghiệm đã triển khai và tư vấn cho nhiều dự án xây dựng cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành hệ thống ứng dụng GIS, cùng với chuyên gia và kỹ sư kinh nghiệm và kiến thức GIS, chúng tôi sẵn sàng là đối tác và tư vấn:

- Tư vấn chuẩn cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian các ngành;
- Tư vấn công việc khung, quy trình về cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian;
- Tư vấn và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành;
- Tư vấn và xây dựng chuẩn siêu dữ liệu;
- Tư vấn và xây dựng ứng dụng GIS danh mục cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian.

Tất cả dịch vụ

Dữ liệu GIS

Cung cấp các dịch vụ: thu thập, xây dựng, thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý...
Read More

Đào tạo GIS, GPS

1. Tích hợp dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS:rnGiới thiệu hệ thống...
Read More

Tư vấn ứng dụng GIS

Tư vấn giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS System)
Read More

Tư vấn xây dựng SDI

Tư vấn xây dựng Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian
Read More