Tin tức

Cung cấp thông tin công nghệ GIS, GPS và RS

Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch

27/12/2017

Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2303/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang lập kế hoạch năm 2012 và giai đoạn năm 2012-2015 nhằm huy động, tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cần được tổng hợp theo nhu cầu đầu tư và kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch của các địa phương. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng, đơn vị cấp nước triển khai một số nhiệm vụ như sau:
1. Lập kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 và giai đoạn năm 2012-2015.
2. Lập đề cương dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch.
Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Chương trình theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; gửi kế hoạch, đề cương dự án về Bộ Xây dựng và theo địa chỉ email cuchtkt-bxd@moc.gov.vn trước ngày 30/01/2012.

Theo Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng