Dịch vụ

Dịch vụ GIS: Số hóa dữ liệu, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, thiết kế Geodatabase...

Cơ sở dữ liệu GIS

– Tư vấn giải pháp xây dựng hệ thống ứng dụng thông tin địa lý;

– Chuẩn hóa dữ liệu GIS từ các nguồn định dạng dữ liệu: CAD, MapInfo, MicroStation, ShapeFile và Geodatabase;

– Chuyển đổi hệ tọa độ HN72 sang VN2-2000, WGS84 sang VN-2000 và ngược lại;

– Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý cho các chuyên ngành;

– Thiết kế và phát triển phần mềm với công nghệ GIS, tích hợp với GIS;

– Xây dựng và đào tạo GIS, GPS theo yêu cầu…