Sản phẩm

Phần mềm dành cho các chuyên gia cơ sở hạ tầng

DEGIS Telecom

1. Giới thiệu:

– Phần mềm GIS Quản lý Hạ tầng Thông tin và Truyền thông (viết tắt là GIS-Telecom) quản lý các đối tượng: Trạm BTS, Tuyến Cáp nổi và Cáp ngầm, Mương Cáp, Bể Cáp, POS…

– Đối tượng áp dụng: Các Sở Thông tin và Truyền thông, các nhà cung cấp Dịch vụ Viễn thông, Truyền hình Cáp.

2. Tính năng sản phẩm:

– Tác nghiệp:

+ Cập nhật thông tin trạm BTS;

+ Chỉnh sửa các thông tin thuộc tính của trạm BTS;

+ Cập nhật thông tin tuyến cống bể;

+ Chỉnh sửa các thông tin thuộc tính của tuyến cống bể;

+ Cập nhật thông tin ngầm hoá;

+ Chỉnh sửa các thông tin ngầm hoá;

+ Cập nhật thông tin vị trí quy hoạch BTS;

+ Chỉnh sửa các thông tin quy hoạch BTS;

+ Tìm kiếm thông tin trạm BTS;

+ Tìm kiếm thông tin về trạm BTS theo các tiêu chí cho trước (mã trạm, tên trạm, loại trạm, địa chỉ, chủ thửa, địa giới hành chính, doanh nghiệp, ngày hoạt động);

+ Tìm kiếm thông tin tuyến cống bể;

+ Tìm kiếm thông tin về tuyến cống bể theo các tiêu chí cho trước (mã cống bể, tuyến đường, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, doanh nghiệp, dung lượng);

+ Xác định các vị trí quy hoạch trạm BTS trên bản đồ;

+ Hỗ trợ công tác quy hoạch BTS bằng cách định vị sơ lược các trạm BTS trên bản đồ theo địa giới xã cho trước.

– Thông kế – Báo cáo:

+ Thống kê trạm BTS theo phạm vi địa lý: thống kê trạm BTS dựa theo địa giới hành chính và doanh nghiệp cho trước;

+ Thống kê trạm BTS: thống kê thông tin trạm BTS theo các tiêu chí cho trước (địa giới hành chính, doanh nghiệp, loại trạm, ngày hoạt động) và thống kê dựa vào kết quả tìm kiếm trạm BTS;

+ Thống kê tuyến cống bể: thống kê thông tin tuyến cống bể theo các tiêu chí cho trước (doanh nghiệp, tuyến đường) và thống kê dựa vào kết quả tìm kiếm tuyến cống bể;

+ Thống kê thông tin ngầm hoá: thống kê thông tin ngầm hoá theo các tiêu chí cho trước (doanh nghiệp, hiện trạng ngầm hoá).

3. Hiệu quả mang lại:

– Cơ sở dữ liệu GIS:

+ Thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu địa lý Geodatabase;

+ Tuân thủ theo Quy định về quản lý cơ sở hạ tầng đô thị của Chính phủ và Quy chuẩn quản lý hạ tầng thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Mô hình cở sở dữ liệu GIS tập trung, phân cấp, phân quyền khai thác và cập nhật;

– Giúp cho nhà quản lý: Kiểm tra có thông tin, số liệu về hạ tầng thông tin và truyền thông, số liệu báo cáo, hỗ trợ hoạch định và quy hoạch;

– Mô phỏng bài toán Quy hoạch: Chọn vị trí cấp phép, xây dựng Trạm BTS trên địa bàn quản lý theo các tiêu chí: dân số, các khu vực đặt biệt (trung tâm thành phố, khu di tích, khu vực cấm…)…

4. Nền tảng công nghệ:

– Hệ điều hành: Microsoft Windows Server;

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu GIS: Microsoft SQL Server, Oracle Spatial, Postgres/PostGIS;

– Công nghệ pháp triển ứng dụng: dotNET;

5. Ưu điểm của giải pháp:

– Môi trường thể hiện ứng dụng GIS: Trên cả môi trường Winform và WebGIS.

– Giao diện tiếng Việt, font chữ Unicode;

– Tùy biến theo yêu cầu người dùng và theo nghiệp vụ quản lý;

– Giao diện thân thiện với người dùng, tôi ưu thao tác.

6. Dịch vụ kèm theo:

– Tư vấn xây dựng giải pháp công nghệ và lập báo cáo đầu tư;

– Tư vấn thiết kế cơ sở dữ liệu GIS;

– Xậy dựng các công cụ tiện ích;

– Đào tạo chuyển giao công nghệ GIS.