Dịch vụ

Dữ liệu GIS

Cung cấp các dịch vụ: thu thập, xây dựng, thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý (GeoDatabase) cho các chuyên ngành

– Tư vấn giải pháp xây dựng hệ thống ứng dụng thông tin địa lý;

– Chuẩn hóa dữ liệu GIS từ các nguồn định dạng dữ liệu: CAD, MapInfo, MicroStation, ShapeFile và Geodatabase;

– Chuyển đổi hệ tọa độ HN72 sang VN2-2000, WGS84 sang VN-2000 và ngược lại;

– Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý cho các chuyên ngành;

– Thiết kế và phát triển phần mềm với công nghệ GIS, tích hợp với GIS;

– Xây dựng và đào tạo GIS, GPS theo yêu cầu…

Tất cả dịch vụ

Dữ liệu GIS

Cung cấp các dịch vụ: thu thập, xây dựng, thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý...
Read More

Đào tạo GIS, GPS

1. Tích hợp dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS:rnGiới thiệu hệ thống...
Read More

Tư vấn ứng dụng GIS

Tư vấn giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS System)
Read More

Tư vấn xây dựng SDI

Tư vấn xây dựng Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian
Read More